„Železnice“ je naučno-stručni časopis sa dugom tradicijom, koji je u kontinuitetu izlazio 61 godinu, od 1945. godine do juna 2005. godine.  Posle nešto više od jedanaest godina pauze, zahvaljujući upornosti grupe entuzijasta, pretežno članova Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS), kao i rukovodstva „Železnica Srbije“ ad koji su razumeli neophodnost postojanja jednog ovakvog časopisa ponovo je pokrenut časopis ''Železnice''.

Prestanak izlaženja časopisa stvorio je čitav niz negativnih posledica. Pojavila se velika praznina u edukaciji šireg kruga eksperata zaposlenih na železnici. Ovo se naročito odnosi na znanja vezana za savremena tehničko-tehnoloških rešenja koja se primenjuju ili će u bliskoj budućnosti biti primenjena na našoj železnici i to kako u oblasti infrastrukture, tako i u oblasti prevoza. Pored toga, možda je najnegativnija posledica neizlaženja časopisa bila ta što pojedini eksperti zaposleni van železnice, nisu imali pogodan medij da iznesu svoje viđenje pojedinih tehničko-tehnoloških i drugih rešenja koja su se na železnici uvodila i sprovodila, a da to ostane strogo u okvirima struke i nauke.

Časopis je ponovo pokrenut sa idejom da se stvori medijski prostor u kome bi eksperti, čija je oblast naučnog i stručnog interesovanja železnica, mogli da publikuju rezultate svojih naučnih istraživanja, da iznesu svoje stručne stavove i predloge rešenja za neke konkretne probleme naše železnice i da upoznaju širi krug zainteresovanih stručnjaka sa savremenim tehničko-tehnološkim, organizacionim i drugim rešenjima u oblasti železničkog saobraćaja i transporta.

Cilj časopisa ''Železnice'' je da proširi znanje o stručnim i naučnim aspektima železnice promovišući, pri tome, slobodna i otvorena istraživanja, članke i ideje. Želja nam je da na taj način nauku i tehniku vratimo u središte železničke javnosti i ponovo pokrenemo teorijski i istraživački rad stručnjaka saobraćaja, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, ekonomije i drugih oblasti vezanih za železnicu.

Časopis se distribuira u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Primenjen je model po kome su pravni sledbenik časopisa „Železnice Srbije” ad (kao izvorno privredno društvo), a izdavač DIŽS koje kao strukovno udruženje postoji od 2005. godine i analogan je sličnim modelima u regionu.

Časopis ''Železnice'' je šestomesečna publikacija i svi članci su recenzirani. Časopis izlazi dva puta godišnje u štampanoj i elektronskoj formi. Deli se besplatno. Udruženje DIŽS omogućava svu potrebnu logistiku da časopis živi i bude dostupan svim relevantnim subjektima u regionu kao što su fakulteti (saobraćajni, građevinski, mašinski, elektrotehnički, ekonomski, organizacionih nauka i dr.), železničke kompanije, saobraćajni instituti, železnička regulatorna tela, ministarstva nadležna za saobraćaj i transport, kompanije železničke industrije i druge relevantne institucije.

Podnošenje, obrada i objavljivanje radova je besplatno.

Časopis omogućava autorima da zadrže autorska prava bez ograničenja.

Onlajn ISSN 2956-140X

Štampani ISSN 0350-5138

Fokus i opseg

Ovaj naučno-stručni časopis objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti tehničkih nauka, oblasti železničkog saobraćajnog inženjerstva, ali i drugih oblasti relevantnih za funkcionisanje železničkog sistema. Primljeni radovi podležu recenziji u skladu sa preporukama za međunarodne naučne časopise. Radovi objavljeni u časopisu smešteni su u sekcije koje detaljnije objašnjavaju njihov fokus. Sekcije su: arhitektura i urbanizam, bezbednost saobraćaja, elektroenergetska postrojenja, energetska efikasnost, informacione tehnologije, inteligentni transportni sistemi (ITS), intermodalne tehnologije na železnici, logistika, menadžment i marketing u saobraćaju, operaciona istraživanja u saobraćaju, održavanje kola i vučnih vozila, održavanje pruga, optimizacija u saobraćaju, organizacija i tehnologija saobraćaja, prevoz putnika i robe, restrukturiranje železnice, saobraćaj i ekologija, saobraćajna ekonomija, saobraćajna politika, strategija i razvoj, saobraćajna telematika, saobraćajno pravo, signalno-sigurnosni uređaji, telekomunikacije, upravljanje saobraćajem, vučna i vučena vozila, vuča vozova, železničke pruge, stanice i čvorovi

Proces recenzije

Svaki podneseni rad razmatraju dva recenzenta. Proces pregleda je dvosmerno slep. Kriterijum pregleda je naučna i formalna adekvatnost za misiju časopisa. Na osnovu relevantnih faktora vrednovanja rada, recenzenti podnose jedan od četiri moguća predloga: rad je prihvatljiv za objavljivanje; rad zahteva manje izmene, rad zahteva velike izmene i rad nije prihvatljiv za objavljivanje. Recenzenti su istaknuti naučnici i stručnjaci sa ustanovljenim naučnim referencama što garantuje njihovu kompetentnost u razmatranju naučnih radova.

Politika otvorenog pristupa

Ovaj časopis pruža neposredan i otvoren pristup svom sadržaju po principu da istraživanje koje je slobodno dostupno javnosti podstiče veću globalnu razmenu znanja.

Indeksi baza podataka članaka objavljenih u časopisu

Radovi se apstrahuju i indeksiraju u: KoBSON, IndexCopernicus, Google Scholar, CrossRef, doiSerbia.

Politika arhiviranja časopisa

Časopis je uključen u Nacionalnu biblioteku Srbije. Novi broj se objavljuje svakih šest meseci.

Plagijat

Uredništvo časopisa proverava originalnost svakog dostavljenog rada. Radovi koji se smatraju plagijatima ili sadrže plagirani tekst biće odbijeni.

Autori koji objavljuju ovaj časopis prihvataju sledeće uslove:

Autori zadržavaju autorska prava i daju časopisu pravo prvog objavljivanja rada koji je istovremeno licenciran pod licencom Creative Commons Attribution CC BI-NC, što omogućava drugima da podele rad sa potvrdom autorskog dela i početne publikacije u ovom časopisu.

  • Autori mogu da uđu u posebne, dodatne ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju objavljene verzije rada časopisa (npr. da ga objave u institucionalnom repozitorijumu ili u knjizi), uz potvrdu njegove početne publikacije u ovom časopisu.
  • Autorima je dozvoljeno da objavljuju svoje radove na internetu (npr. u institucionalnim repozitorijumima ili na njihovom veb sajtu) pre i tokom procesa podnošenja, jer to može dovesti do produktivne razmjene, kao i ranijeg i većeg citiranja objavljenih radova (vidi Uticaj otvorenog pristupa).

Istorija časopisa

Naučno-stručni časopis ''Železnice'' je časopis sa dugom tradicijom. Izlazio je 61 godinu, od 1945. godine do juna 2005. godine. U navedenom periodu imao je visok naučni položaj u Nacionalnoj biblioteci Srbije. Časopis ''Železnice'' je bio, a i danas je jedini naučno-stručni časopis u Srbiji koji se bavi isključivo železnicom.

Osnovalo ga je Ministarstvo saobraćaja FNRJ pod nazivom "Saobraćaj". Pod tim imenom je izlazio u periodu od 1945-1949. godine, zaključno sa brojem 6/1949. U toku 1949. godine časopis kao pravni sledbenik preuzima Ministarstvo železnice FNRJ i dobija naziv "Železnice". Od broja 7/1949 časopis izlazi neprekidno sve do poslednjeg izdanja dvobroja 5-6/2005. godine. Za sve vreme izlaženja časopis je bio distribuiran u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

Časopis je te daleke 1945. godine bio zamišljen kao mesto na kome će stručnjaci najrazličitijih profila, sa železnice, instituta, univerziteta i iz privrede iznositi svoja znanja i iskustva, kao i iskustva drugih železničkih uprava, a sve u cilju stalne edukacije zaposlenih na železnici, kao i onih čiji je rad bio vezan za železnicu.

Vlasnici časopisa su se više puta menjali, a poslednji pri prekidu izdavanja bila je, na osnovu rešenja Ministarstva za informacije Republike Srbije iz 2000. godine, Zajednica železnica Srbije i Crne gore. Po istom rešenju, poslednji izdavač bilo je Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost ″Želnid″.

Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS) je osnovano polovinom 2005. godine, sasvim slučajno baš u periodu kada je izašao poslednji broj časopisa. ″Železnice Srbije″ ad poverile su udruženju DIŽS izdavanje časopisa. Kako je ovo bila želja još pri osnivanju DIŽS, Društvo je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, između ostalog, registrovano i za izdavačku delatnost.

U časopisu su oduvek objavljivani kvalitetni radovi koji se odnose na sve aspekte vezane za funkcionisanje železnice, kao i sistema koji kooperiraju i koordiniraju sa njom. Kako je on bio vodeći nacionalni časopis u regionu iz ove oblasti, bitno je uticao na razvoj znanja, ali i značaja železnice za društvo u celini.