Prijavite se za predaju rada. Ukoliko nemate svoj korisnički nalog, potrebno je da posetite stranicu Registracija.

Uslovi za predaju rada

Pri postupku prijave rada, autori su dužni da potvrde njegovu usklađenost sa dole navedenim uslovima. Autorima koji se ne pridržavaju ovih uslova prijave mogu biti vraćene
  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan, niti se nalazi u procesu razmatranja u drugom časopisu (ili je objašnjenje obezbeđeno u komentarima uredniku).
  • Fajl koji prilažem je u formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ili WordPerfect.
  • Potrebno je da reference sadrže odgovarajuće DOI identifikatore ili odgovarajuće URL adrese izvora, ukoliko postoji mogućnost.
  • Tekst ima prored 1,5, koristi font Times New Roman veličine 12, koristi kurziv umesto podvlačenja (izuzev URL adresa) i ilustracije, tabele i prilozi su smešteni unutar teksta na odgovarajućim mestima ili na kraju.
  • Tekst sa uputstvima vezanim za stil i bibliografske zahtevime je u Упутства за ауторе, koja se nalaze u sekciji "O časopisu".

Smernice za autore

UPUTSTVO AUTORIMA I SARADNICIMA ČASOPISA „ŽELEZNICE" (preuzmite uputstvo)

1. OPŠTE ODREDBE 

Autori su obavezni da radove pripreme i dostave Redakciji časopisa prihvatajući i poštujući sva pravila navedena u ovom uputstvu i odgovorni su za njihovu originalnost i kvalitet, kao i verodostojnost rezultata. Radovi mogu biti na maksimalno 12 stranica A4 formata uključujući i sve priloge, a preporuka je da nisu kraći od 8 strana. Pisati ih u programu Microsoft Word fontom Cambria sa proredom 1 („single”) i vrednostima „0” u opcijama „before” i „after”. Između svakog naslova, podnaslova i pasusa ostaviti po jedan prazan red. Koristiti mod „justify”. Gornja i donja margina treba da su 3 cm, a leva i desna 2,2 cm. Radove pripremiti u dve verzije: crno-beloj za štampano i kolor za elektronsko izdanje. (download template)

Kompletne radove, sa svim prilozima, dostaviti Redakciji časopisa na sledeći način:

- dva odštampana crno-bela primerka na belom papiru formata A4 (original i jednu kopiju) na adresu „Društvo diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije, Beograd, Nemanjina 6”
- obe verzije (crno-belu i kolor) poslati na e-mail casopis-zeleznice@dizs.org.rs ili predati na elektronskom mediju.

Za obe verzije, slike i fotografije posebno dostaviti u JPG, TIFF ili PNG formatu minimalne rezolucije 300 dpi. Autori su obavezni i da za svaki rad posebno Redakciji časopisa dostave u štampanom obliku potpisanu „Izjavu o autorstvu i originalnosti rada”. Svi radovi podležu recenziji. Autorima se neće saopštavati imena i prezimena recenzenata.

2. TEHNIČKA PRIPREMA

Puna imena i prezimena autora, sa fusnotom, napisati velikim „bold” slovima uz desnu marginu.

Naslov rada može biti najviše u dva reda. Napisati ga velikim „bold” slovima veličine 18 na sredini stranice. Naslov se mora dati i na engleskom jeziku.

Rezime rada (kratak pregled istraživanja i ostvarenih rezultata) obima 100–200 reči, napisati malim slovima veličine 10, a potom u novom redu navesti do 7 ključnih reči. Oba dela moraju se dati i na engleskom jeziku. U fusnoti za svakog autora navesti akademsku titulu, ime, prezime i zvanje, naziv i adresu institucije u kojoj je zaposlen i e-mail adresu.

Poglavlja i potpoglavlja pisati u dve kolone (stupca) razmaka 8 mm. Naslove pisati slovima veličine 11: velikim „bold” ako su sa jednim, malim „bold” ako su sa dva i malim „bold italic” ako su sa tri arapska broja. Tekstove poglavlja i potpoglavlja pisati slovima veličine 10. Zbog dvostubačnog prikaza, u svakom pasusu dozvoljeno je po jedno nabrajanje i podnabrajanje formatizovano u alineje.

Jednačine po pravilu pisati u jednoj koloni, a one duže mogu da budu i preko obe kolone. Numerisati ih uz desnu marginu u malim (okruglim) zagradama i na te brojeve se pozivati u tekstu. Simboli koji se koriste u jednačinama moraju da budu definisani pre ili neposredno posle njih. Promenljive se pišu „italic” slovima.

Tabele, grafikone, crteže i fotografije ubaciti na mesta gde se o njima govori u tekstu. Mogu da budu u jednoj koloni ili preko obe kolone. Numerišu se redom kako se pojavljuju i pišu „italic” slovima. Njihovi nazivi treba da su uz levu marginu iznad tabela, a na sredini ispod grafikona, crteža i fotografija.

Upotrebljavati osnovne jedinice SI (MKS) mernog sistema. Ako se moraju koristiti neke druge, obavezno ih naznačiti. Skraćenice i akronime definisati kada se prvi put upotrebe u tekstu, čak i ako su već date u rezimeu. Opšte poznate skraćenice ne treba da se obrazlažu.

U zaključku ne ponavljati deo opisan u rezimeu. U njemu objasniti značaj rada ili predložiti moguće primene ostvarenih rezultata i navesti preporuke za dalja istraživanja na određenoj problematici.

Ako je predviđena „ZAHVALNICA” za pomoć u radu, napisati je kao posebno poglavlje pre literature. Zahvalnica ne treba da bude numerisana.

Literatura se u tekstu navodi u srednjim [uglastim] zagradama po redosledu citiranja. Spisak iste daje se u poslednjem poglavlju rada, pod nazivom „LITERATURA”. Sve navedene relevantne reference iz posmatrane oblasti treba da budu tačne i kompletne, t.j. da potpuno opisuju izvore podataka.

Izjava o privatnosti

Imena i imejl adrese unete na ovom sajtu biće korišćene isključivo za navedene potrebe ovog časopisa i neće biti dostupni ni za jednu drugu svrhu ili nekoj drugoj strani.